Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến